NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Gradski muzej

GRADSKI MUZEJ

Trg sv. Marka 1

20260 Korčula

 

Broj: GM/N-1/2021

        

    Na temelju članaka 13. i 48.a  Statuta Gradskog muzeja, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja te odluke Grada Korčule, kao osnivača, od 12. ožujka 2021. godine, ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 16. ožujka 2021. godine raspisuje 


 

N A T J E Č A J 

 

za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

 

„Spremač“

 

(1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 

uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci)

 

Na ovaj natječaj za prijam u radni odnos (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

1. Uvjeti:

- završena osnovna škola.

 

2. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju, o čemu će se kandidati obavijestiti najmanje tri dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na  natječaj. 

3. Prijava na natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj i naznaku za koje radno mjesto se podnosi prijava te vlastoručni potpis, a ako je primjenjivo i broj telefona i/ili mobilnog telefona te adresu e-pošte.

              Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni su priložiti:

  • životopis, 

  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe  završenog (8.) razreda osnovne škole, ili presliku radne knjižice, ili potvrdu školske ustanove).

  4. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da se njihovi podaci mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU Ll19 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te ostavljanju izvan snage Direktive 95/46lEZ.

5. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

    Kandidata koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

5. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (isprave) navedene u natječaju.

6. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu iste.

    7. Prijave  na  natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Muzeja i Grada Korčule.

    8.  Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se poštanskom (preporučenom) pošiljkom ili neposrednom predajom na protokol Gradskog muzeja, na adresu: Gradski muzej, Trg sv. Marka 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za spremača“. 

9. O rezultatima natječaja, tj. izboru kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana od dana izbora.

10. Gradski muzej, kao provoditelj natječaja, zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

 

                                                                                                                               Ravnateljica

                                                                                                                    Marija Hajdić 

Objavljeno 18. ožujka 2021.

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com